Friday, 28 October 2011

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KSSR

KSSR
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


MATLAMAT


Untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan
nilai murni.

OBJEKTIF

Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan
minat tentang dunia di sekeliling mereka

Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran
saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

 Meningkatkan daya kreativiti murid

Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains

Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagi membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah

Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya
membolehkan murid mengamalkannya.

Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.